song.gif (21238 bytes)

古都近郊鹿耳之陽 安中校旗隨風揚

佳木蔭森溪水迴漾 莊嚴校舍聳立畔

師勤教誨生樂陶鎔 德術兼修新搖籃

社會之英俊 國家之棟樑

後先幾輩出吾庠 莫辜負栽培

幸努力自強珍重 延續安中之光

戮力發揮台南之光